Regelgeving_bhv_ehbo_en_zo1.JPG

Regelgeving bhv en richtlijnen bedrijfsverbandkoffer

 

Vanaf september 2011 zullen de door Het Oranje Kruis nieuwe opgestelde richtlijnen voor

verbandmiddelen van toepassing zijn. Alle nieuwe verbandkoffers moeten geproduceerd

worden volgens deze richtlijnen om goedkeuring (goedkeuringsnummer en het logo van

Het Oranje Kruis) te krijgen.

De oude richtlijnen voor de verbandkoffer zijn niet verkeerd, maar door aanscherping van de

kwaliteit krijgen verbandkoffers volgens de oude richtlijnen geen goedkeuring meer van

Het Oranje Kruis.

 

Nederlandse wetgeving

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), boek 7, artikel 611 stelt dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Artikel 658 (BW)  'civiele zorgplicht werkgever' regelt bovendien dat de werkgever moet zorgen voor een optimaal beschermingsniveau van de werknemer. Deze artikelen komen overeen met artikel 5 en 6 van de Europese richtlijn. In de Arbo-wet zijn deze artikelen neergelegd in artikel 3, dat de werkgever verplicht te zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden. Artikel 3 beschrijft de beleidsmatige aspecten waaronder de BHV (lid le en lf).

 

Arbo-wet 2007 en bedrijfshulpverlening

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is (artikel 6 en 8 EU richtlijn, artikel 5 Arbo-wet). Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbo-wet) en zijn op grond van dat artikel ook in de Arbo-wet 2007 verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van de BHV (artikel 15 Arbo-wet). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen BHV'ers.

 

De deskundige bijstand op het gebied van BHV betreft:

*        het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

*        het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van  

          ongevallen;

*        het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het 

          bedrijf.

 

Het alarmeren en samenwerken met hulpverleningsdiensten is vervallen. Het onderhouden van verbindingen met diensten van buiten af is geen specifieke taak voor de BHV. De werkgever moet dit wel hebben geregeld, maar hoeft deze taak niet bij de BHV neer te leggen (artikel 3e, Arbo-wet).

Lèt op: Het Arbo-besluit 2007 (artikel 4) stelt dat de werkgever

in bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, maatregelen dient te treffen om de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis (artikel 4.6) te beperken. Het gaat dan om situaties waarmee bij de (RI&E) beoordeling geen rekening kon worden gehouden en waarvoor ook geen preventieve maatregelen konden worden getroffen. Als uit de RI&E blijkt dat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moet de werkgever dus aanvullende maatregelen treffen en is er wel sprake van alarmeren en samenwerken met externe diensten. De BHV moet dan snel en effectief ter plaatse kunnen optreden en zonodig direct professionele externe hulpverleningsdiensten inschakelen. In verband hiermee is het belangrijk om tijdig en vooraf afspraken met de externe hulpverleningsdiensten te maken over de wijze waarop zij moeten worden gewaarschuwd en kunnen worden bijgestaan en over de gegevens die direct aan de betreffende instanties moeten worden verstrekt.

 

De Arbo-wet 2007 stelt dat de BHV'ers dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dienen te zijn dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Aantal bedrijfshulpverleners

In de nieuwe wet is de getalsnorm van minimaal één BHV'er op vijftig werknemers verlaten. BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV'ers hangt samen met aard en grootte van de activiteiten en de ligging van het bedrijf en de aanwezige werknemers (Arbo-wet, art. 3e). De werkgever zal op basis van de RI&E en de ongevalsregistratie van het bedrijf en/of de branche de risico's die niet kunnen worden voorkomen vaststellen. Voor het bepalen van het aantal BHV'ers kan hij gebruik maken van de regelgeving die is vastgelegd in het Brandbeveiligingsconcept van het betreffende type gebouwen de regels die in de toekomst gelden vanuit het Besluit Gebruik Bouwwerken (nu nog de Gebruiksvergunning).

 

Door het verloop van het optreden bij incidenten die kunnen voorkomen aan de hand van scenario's te doorgronden, kan de BHV-organisatie worden ingericht.

 

Er moeten voldoende BHV'ers worden aangewezen om ervoor te zorgen dat de BHV ook in ploegendienst en bij ziekte en verlof kan draaien.

In kleine bedrijven mag een werkgever zelf de BHV-taken uitvoeren. Hij moet er dan wel voor zorgen dat er bij afwezigheid een vervanger is om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV'er aanwezig is.

 

 

BHV Verbandkoffer Oranje Kruis

In 1994 werd een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (ARBO- wet) van kracht waarin ook de opzet van de bedrijfshulpverlening werd geregeld.

 

Met de invoering van de ARBO- wet zijn ook de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, welke de inhoud en richtlijnen van de “Verbandkoffer A” en de “Verbandkoffer B” regelde, komen te vervallen.

Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden “Basis Bedrijf Verbandkoffer” heeft het Oranje Kruis een nieuwe richtlijn uitgebracht die voldoet aan het gestelde in de huidige ARBO- wetgeving.

 

Het Oranje Kruis stelt zich op het standpunt dat verbandkoffers moeten zijn samengesteld op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Hoewel er in elk bedrijf altijd één of meer opgeleide bedrijfshulpverlener(s) aanwezig moeten zijn, moeten ook mensen die geen specifieke kennis van eerste hulp hebben die verbandkoffer kunnen gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

 

De gespecificeerde samenvatting omvat een minimaal vereiste inhoud. Afhankelijk van de specifieke bedrijfssituatie is deze aan te vullen met meer en/ of andere producten.

 

Enkele uitgangspunten daarbij zijn:

• de verbandkoffer BHV is gebaseerd op een zogenaamde “werkunit”. Een bedrijf kan afhankelijk van grootte en samenstelling uit één of meerdere units bestaan. Een werkunit heeft als criteria:

-       een duidelijk afgebakend risicoprofiel (kantoor en werkplaats zijn dus 2 units);

-       de verbandkoffer moet binnen handbereik zijn (binnen een halve minuut beschikbaar);

 

• de verbandkoffer BHV moet duidelijk zichtbaar op ooghoogte in een wandhouder aan de muur bevestigd zijn, dan wel middels signalering snel te vinden zijn;

 

• de verbandkoffer BHV moet voldoende ruimte bieden om enkele noodzakelijke aanvullingen te kunnen herbergen;

 

• de verbandkoffer BHV dient regelmatig gecontroleerd te worden. Bij voorkeur ieder half jaar, maar vaker wanneer de risicofactoren in het bedrijf dat vereisen. Het verdient aanbeveling hiervoor een vaste persoon aan te wijzen. De verbandkoffer dient in ieder geval na gebruik gecontroleerd en zonnodig aangevuld te worden.

 

Een goedgekeurde verbandkoffer kunt u herkennen aan de tekst “Goedgekeurd door”, het logo van het Oranje Kruis en een goedkeuringsnummer.

                                                                                          Goedgekeurd_Oranje_Kruis.jpg

                                                                                       

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!