algemenevoorwaarden_foto1_ehbo_en_zo.bmp

Algemene voorwaarden ehbo en zo

Algemene Voorwaarden EHBO en Zo 

Gevestigd aan de Livingstonestraat 17, 7532 CJ ENSCHEDE.

Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor De Veluwe en Twente onder nummer 08154871.

 

Artikel 1.                Algemeen

1.De plaatsing van een bestelling veronderstelt vanwege de koper instemming met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, behalve in geval van exacte tegengestelde voorwaarden, vermeld in de tekst van onze goedkeuring van de bestelling.

2.Er wordt duidelijk overeengekomen dat al de clausules zowel in de marge gedrukt als in de kern van de brieven, van de bestelbonnen van de koper en in tegenspraak met hierbij vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden niet tegen ons kunnen worden gebruikt, behalve als ze het onderwerp waren van een voorafgaand schriftelijk akkoord betreffende een welbepaald contract.

3.Alle gegevens, zoals kleur, gewicht, volume, afmetingen en prijs vermeld in de catalogi, brochures of advertenties van de verkoper kunnen aan wijzingen onderhevig zijn en zijn niet bindend, tenzij zij door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten.

4.Nabestellingen met een factuurbedrag lager dan 85,00 euro exclusief BTW worden verhoogd met 7,50 euro verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 2.                Leveringen/ verzending

1.Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.Welke de verzendingswijze ook is, het materiaal wordt verzonden op risico van de geadresseerde, die het moet controleren bij ontvangst en desgevallend beroep aantekenen tegen de vervoerder. Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk, per aangetekend schrijven, aanvaard binnen 8 werkdagen na constatering, uiterlijk binnen 14 dagen na levering.

3.De prijzen vermeld op onze goedkeuring van ontvangst van bestellingen worden bepaald volgens de kosten van de grondstoffen, lonen, vervoertarieven, belastingen, gangbaar op de dag van onze goedkeuring van de bestelling. Alle verhogingen van deze kosten, wijzigingen toepasbaar op wetten en reglementen die ons na de data van onze aanvaardingen opgelegd zouden worden, kunnen worden bij gerekend zonder beroep tegen de mogelijke overschrijding van termijnen op prijzen.

4.Expreszendingen of zendingen per rembours gebeuren enkel op uitdrukkelijk verzoek van de koper mits betaling door de koper van de extra kosten.

 

Artikel 3.                Termijnen

1.De leveringstermijnen zijn enkel aangegeven als inlichting en zonder waarborg van levering op de gesteld datum. Vertragingen kunnen in geen geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen of intrest, welke de oorzaken, de duur en de gevolgen voor de koper ook zijn.

 

Artikel 4.                Betaling

1.Betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen te geschieden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

2.Alle betalingen dienen te geschieden zonder verrekening. Voor verrekening is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van EHBO en Zo vereist. De koper mag om geen enkele reden zijn betaling opschorten.

3.Indien EHBO en Zo het factuurbedrag niet binnen de termijn van 14 dagen heeft ontvangen, is de koper in gebreke en heeft EHBO en Zo het recht vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente en dit tot de volledige betaling. Tevens is automatisch vanaf dat moment verschuldigd een vergoeding met betrekking tot kosten, inningkosten en gerechtskosten verschuldigd van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100,00 euro.

4.Ondanks andere schriftelijke overeenkomsten en ondanks het nog niet verlopen zijn van betalingstermijnen, zal het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar zijn:

-wanneer een klant failliet gaat en een betalingsuitstel vraagt;

-in geval van inbeslagneming van zelfs een gedeelte van zijn bezit en gerechtelijke vervolging;

-in geval van overlijden van de klant, de vereffening of de ontbinding van zijn onderneming.

5.De verkoper houdt zich tevens het recht voor te leveren tegen terugbetaling of geheel dan wel gedeeltelijk vooruitbetalingen te verlangen.

 

Artikel 5.                Eigendomsvoorbehoud

1.De geleverde goederen blijven eigendom van EHBO en Zo tot op het ogenblik van de volledige betaling. De koper draagt vanaf het ogenblik van levering de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de geleverde koopwaar, verlies en diefstal inbegrepen. De koper mag in geen geval deze goederen aan derden verpanden of in eigendom overdragen zolang de kwestieuze goederen niet volledig betaald zijn.

 

Artikel 6.                Garantie

1.In geval de koper beschadigde goederen ontvangt, heeft de koper het recht binnen 8 werkdagen naar de verkoper terug te sturen, naar voorafgaandelijk contact opgenomen te hebben.

2.Teruggestuurde goederen, die niet het onderwerp zijn van een klacht i.v.m. beschadiging bij ontvangst, worden enkel binnen de 20 werkdagen onbeschadigd teruggenomen, en dit in originele verpakking, zo niet kunnen behandelingskosten worden aangerekend ten hoogte van 100%, 50% of 20% van de prijs van de goederen, afhankelijk van de staat waarin goederen verkeren. In dit geval zal steeds door de verkoper voorafgaandelijk contact opgenomen worden met de koper met de vraag of deze de goederen alsnog wil aanvaarden.

3.Uitzondering op deze garantieregel vormen de artikelen die niet standaard zijn. In dit geval gaat het om artikelen die speciaal op verzoek van de koper besteld of aangemaakt worden. Bijgevolg is annulering of terugzending door de koper niet mogelijk.

4.Goederen moeten steeds aangetekend of per koeriersdienst en voldoende gefrankeerd worden. EHBO en Zo kan onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegaan retourzendingen.

5.Bij weigering van de terugzending door EHBO en Zo ontheft dit de koper niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 7.                Aansprakelijkheid

1.EHBO en Zo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd of onterecht gebruik van de geleverde goederen.

2.In ieder geval is de aansprakelijkheid van EHBO en Zo beperkt tot het bedrag van de door de bedrijfsverzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering word gedekt.

 

Artikel 8.                                Overmacht

1.Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat EHBO en Zo wegens buitengewone omstandigheden zoals vorstverlet, brand, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan EHBO en Zo afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, en verder elke omstandigheid waardoor EHBO en Zo redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

2.In geval van overmacht is EHBO en Zo gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voorduurt, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat EHBO en Zo tot betaling van enigerlei schadevergoeding of boete aan koper gehouden.

 

Artikel 9.                Toepasselijk recht

1.Op elke aanbieding en overeenkomst tussen EHBO en Zo en de koper is Nederlands recht van toepassing.

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen!